Guide til stiftelse af IVS

kursuslokaler

IVS er forkortelsen for iværksætterselskab og er et kapitalselskab, som stiftes med en selskabskapital fra kr. 1,00 og op til kr. 49.999,00. I et IVS skal man opspare 25 % af det årlige overskud indtil man har kr. 50.000,00, hvorefter man har mulighed for at omregistrere selskabet til et ApS. Det er også først når man har opsparet kr. 50.000,00 at man kan udbetale udbytte til selskabsejerne. Selskabsejernes hæftelse i et IVS er begrænset til selskabskapitalen ligesom ved de øvrige kapitalselskaber, ApS og A/S. Stifterne kan udgøre såvel danske som udenlandske, juridiske eller fysiske personer. Stiftelse af et IVS kan alene ske ved indskud af kontanter og man kan derfor ikke stifte med apportindskud i form af aktiver.

Et IVS skal registreres ved Erhvervsstyrelsen og får tildelt et CVR-nummer. For registrering kræves det at der indsendes et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter som er underskrevet af den stiftende generalforsamling, det vil sige alle stiftere. Stiftelsesdokumentet og vedtægterne skal være i overensstemmelse med selskabsloven og skal blandt andet indeholde information om stifterne, den valgte selskabsform, startkapital, anparterne, selskabets navn, formål og regnskabsår. Derudover vil der også skulle angives formalia i forhold til afholdes af generalforsamling og eventuelle andre forhold der er vedtaget for selskabet.

Der er ikke revisionspligt og ej heller krav om en bestyrelse, men begge dele kan vælges både ved stiftelsen eller ved en efterfølgende beslutning truffet af generalforsamlingen.

Har man stiftet et IVS og efterfølgende opnået 50.000 kr. i kapital, kan man omregistrere det til et ApS. Det betyder, at der registreres en højere kapital, hvilket typisk er velset af kunder og samarbejdspartnere. Processen forløber sig således, at en revisor udformer en vurderingsberetning, hvis formål er at danne grundlag for den kapital, der registreres, minimum er 50.000 kr. Der skal i forlængelse af dette også udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat, hvor selskabsændringerne vedtages, således anmeldelse kan ske hos Erhvervsstyrelsen.

Foretages der ændringer i selskabet, så som navnet eller formålet, er man forpligtet til at vedtage det i et generalforsamlingsprotokollat, hvorefter det anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Ved et IVS er man forpligtet til at registrere legale og relle ejere samt at føre en ejerbog over selskabets anpartshavere. Derudover hvis man gerne vil overdrage hele eller dele af selskabets anparter eller tilføje en ny anpartshaver ved stiftelse af nye anparter, skal man notere det i ejerbogen og registrere det i Erhvervsstyrelsens offentlige ejerregister.

For Guest Posts, Advertorials, and other requests:
Please contact Mavra:
[email protected]


KH Online er ansvarelig for den kommercielle del af denne hjemmeside. Kontakt venligst Mavra vedrørende blogindlæg og lignende via ovenstående email.